Powered by Smartsupp
Zákaznická podpora:info@muj-diar.cz

Pravidla ochrany soukromí

Zásady ochrany osobních údajů

Tímto textem správce vyrozumívá své zákazníky jako subjekty osobních údajů o důležitých informacích o zpracování jejich osobních údajů.

Správce osobních údajů

David Kasl, IČ 09659471, sídlem alej Svobody 1186/36, 323 00 Plzeň, kontaktní údaje: www. Muj-diar.cz, David Kasl, tel. 603 11 37 18, email info@muj-diar.cz

Správce není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává následující osobní údaje subjektu: jméno a příjmení, telefonní číslo, emailovou adresu, doručovací a případně fakturační adresu, údaje o uskutečněných objednávkách, údaje o chování na našem webu (IP adresa zařízení, údaje ze souborů cookie a obdobných technologií). Správce nezpracovává žádné citlivé osobní údaje.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány za účelem řádného plnění smluvních povinností správce (zejména k dodání objednaného zboží subjektu - zákazníkovi) a dále k marketingovým účelům - k aktivnímu kontaktování subjektu se zvláštními prodejními akcemi správce, s nabídkami nových produktů, k cílení reklamy atp.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů a to při vyplnění a odeslání objednávky a při návštěvě webové stránky správce.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo správce, a to v elektronické formě.

Správce zpřístupňuje osobní údaje subjektů následujícím osobám:

- v zákonných případech orgánům státní správy (např. orgánům činným v trestním či přestupkovém řízení atp.),

- smluvnímu dopravci, kterého si subjekt v objednávce zvolí pro doručení zboží,

- smluvním partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby za zboží.

Doba uložení osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje subjektů po dobu nezbytnou ke splnění všech jeho zákonných povinností nebo do odvolání souhlasu subjektu se zpracováváním jeho osobních údajů. Např. pro účely zákona o dani z přidané hodnoty je správce povinen uchovávat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, v němž se zdanitelné plnění uskutečnilo, přičemž daňový doklad obsahuje následující osobní údaje subjektů: jméno a příjmení, doručovací a případně fakturační adresu, případně IČ a DIČ a evidenci zakoupeného zboží.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Správce se snaží vycházet subjektům při naplňováním jejich práv v co největší míře vstříc. Správce zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Subjekty osobních údajů mají v souladu s právními předpisy následující práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům: Požádá-li subjekt o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Subjekt má právo získat od správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
  • Ochrana práv: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.
  • Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: subjekt má právo požádat správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u správce.
  • Právo vznést námitku: subjekt má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů: subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od správci a předat je jinému správci osobních údajů.
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu: subjekt má právo podat stížnost u dozorového úřadu - Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů byla porušena jeho práva.

Akceptací těchto zásad vyjadřuje subjekt výslovně svůj svobodný souhlas se zpracováváním shora uvedených osobních údajů k marketingovým účelům správce.

Udělený souhlas lze kdykoli odvolat a to jedním z následujících způsobů: osobním jednáním se správcem, písemně dopisem odeslaným na adresu sídla správce, telefonicky či emailem po prokázání totožnosti.

Soubory cookies

 

Cookie je malý textový soubor, který webová stránka uloží ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, když stránku navštívíte. Umožňuje webové stránce zapamatovat si vaše chování a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a další preference zobrazení), ušetří zadávání dat opakovaně, usnadní přenos specifických obsahů a pomohou nám zjistit, které části našeho on-line servisu jsou nejvíce používané. To nám mimo jiné umožní přizpůsobit naše webové stránky Vašim požadavkům. Pokud chcete, můžete používání cookies kdykoliv deaktivovat, a to změnou preferencí Vašeho prohlížeče. Nastavení se liší podle internetového prohlížeče, který používáte. Např. pro Internet Explorer provedete nastavení v sekci Nástroje / Možnosti internetu/ Zabezpečení a Soukromí.